RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca – pani Honorata Szmitka

Zastępca przewodniczącego – pan Jacek Chmielewski

Skarbnik – pan Ryszard Twardowski

DZIAŁALNOŚĆ

Bierzemy aktywny udział w życiu społeczności szkolnej, w tym:

 • opiniujemy budżet szkoły,
 • opiniujemy projekty programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,
 • uczestniczymy w organizacji pracy szkoły m.in. pomagając w przygotowywaniu harmonogramu dni wolnych od zajęć dydaktycznych,
 • oceniamy pracę nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego,
 • motywujemy uczniów do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także do udziału w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach,
 • monitorujemy postępy uczniów w nauce, a w szczególności wyniki matur próbnych w klasach trzecich,
 • analizujemy frekwencję uczniów, bierzemy udział w planowaniu działań mających na celu wyeliminowanie zachowań nagannych,
 • z wychowawcami konsultujemy plany wychowawcze poszczególnych klas, wspólnie z kadrą pedagogiczną szkoły rozwiązujemy problemy wychowawcze,
 • inicjujemy spotkania zespołu nauczycieli danego oddziału w celu omówienia efektów nauczania lub rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • współpracujemy z Samorządem Uczniowskim,
 • pomagamy w organizacji imprez i uroczystości szkolnych oraz bierzemy w nich czynny udział, m.in.: uroczystego rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Patrona, szkolnej Wigilii, czy też dni otwartych dla uczniów szkół gimnazjalnych,
 • współorganizujemy wyjścia na wystawy, lekcje muzealne oraz seanse filmowe, pomagamy w wyborze dodatkowej oferty edukacyjnej dla uczniów szkoły, takich jak m.in. warsztaty dziennikarskie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, warsztatów ekonomicznych we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych, czy też warsztatów dla maturzystów dotyczących stresu, zapraszamy do szkoły znane i lubiane postacie; młodzieżą spotkali się m.in.: minister Krzysztof Kwiatkowski, reżyser Patryk Vega, publicysta Piotr Zaremba, czy też dziennikarz Łukasz Jakubiak,
 • pomagamy w organizacji wyjazdów integracyjnych uczniów klas pierwszych oraz innych wycieczek szkolnych i klasowych,
 • uczestniczmy w wyborze projektów edukacyjnych, w tym zagranicznych związanych z wymianą międzynarodową młodzieży; szkoła nawiązała współpracę z Europejskim Forum Młodzieży z Bystrzycy Kłodzkiej oraz Europejskim Centrum Młodzieży z Łodzi, co umożliwiło uczniom wyjazdy na zagraniczne projekty edukacyjno-językowe (m.in. do Hiszpanii – 2013, Francji – 2013, Włoch 2012, Wielkiej Brytanii- 2011) oraz na wymiany młodzieży (m.in. Azory – 2014),
 • umożliwiamy uczniom udział w warsztatach edukacyjnych w miejscach naszej pracy, np. w radiu, redakcjach gazet, telewizji, instytucjach administracji państwowej, m.in. Parlamencie RP oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wspieramy szkolny teatr „Stopa”, m.in. poprzez współfinansowanie z funduszu Rady Rodziców kosztów scenografii, profesjonalnego oświetlenia, wypożyczenia strojów czy też zakupu rekwizytów, pokrywamy koszta transportu, finansujemy wywoływanie zdjęć dokumentujących działalność teatru, finansujemy zakup materiałów do wystaw i gablot szkolnych dokumentujących realizację wyjazdów, projektów i warsztatów, finansujemy zakup pomocy dydaktycznych, np. książek do biblioteki szkolnej oraz instrumentów muzycznych, np. gitara dla szkolnego chóru i werble dla pocztu sztandarowego szkoły,
 • finansujemy zakup nagród książkowych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, dla uczniów działających na rzecz szkoły oraz dla laureatów konkursów szkolnych, z funduszu Rady Rodziców zakupiliśmy kserokopiarkę, sfinansowaliśmy tablicę pamiątkową związaną z patronem naszej szkoły – Jackiem Kuroniem, pomagamy szkolnemu Wolontariatowi w organizacji zbiórek, a następnie pomagamy w transporcie tych darów do organizacji charytatywnych współuczestniczymy w powstawaniu studia filmowego, współuczestniczyliśmy w przygotowaniu kosztorysu do projektu w ramach budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2015 – „Centrum Dialogu im. Jacka Kuronia”, aktywnie włączamy się w promocję szkoły, organizujemy Bal Studniówkowy, organizujemy poczęstunek dla uczniów w czasie przerw podczas trwania egzaminów maturalnych,
 • wpływamy na poprawę bezpieczeństwa w szkole – współfinansowaliśmy zakup dodatkowych kamer monitoringu przy wejściu, a z funduszy Rady Rodziców opłacamy ochronę,
 • wpływamy na jakość oferty szkolnego bufetu, który m.in. dzięki naszym działaniom zmodyfikował menu, (m.in. rozpoczęto sprzedaż świeżych kanapek i owoców, wycofano napoje energetyzujące), zaproponowaliśmy wprowadzenie szkolnych odznaczeń w postaci złotych i srebrnych tarcz dla wybitnych absolwentów liceum.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • prowadzenie budżetu Rady Rodziców;
 • współpraca z Dyrekcją;
 • udział w uroczystościach szkolnych;
 • inicjowanie i finansowanie konkursów uczniów naszej szkoły;
 • finansowanie uroczystości szkolnych;
 • finansowanie nagród dla uczniów;
 • pomoc w organizacji wyjazdów językowych i matematycznych;
 • finansowanie nagród na zakończenie roku dla uczniów z wysoką średnią
 1. Najważniejsze inwestycje Rady Rodziców w 2019/2020 roku

 • zakończenie roku szkolnego – nagrody dla uczniów, stypendia dla uczniów z wysoką średnią 6.308,11 zł
 • międzynarodowy projekt matematyczny i filmowy, wymiana młodzieży 2.946,69 zł.
 • liga debatancka 76,78 zł.
 • uroczystości Dnia Nauczyciela 1.999,76 zł.
 • arkusze matury próbnej 1.125,00 zł.
 • nagrody dla wyróżniających się uczniów klas trzecich 965,66 zł.
 • konkurs Halloween 301,29 zł.
 • zakup nagród za konkurs piosenki anglojęzycznej Just Sing 191,93 zł.
 • spotkania ze znanymi osobami p. Z. Walkowski 59,68 zł.
 • Budżet dostępny w całości na prośbę rodziców zostanie udostępniony przez  Radę Rodziców.

III. Zaproszenie do współpracy 

Zapraszamy do współpracy w ramach członkostwa w Radzie Rodziców wszystkich rodziców chcących wspierać uczniów naszej szkoły Liczymy na ciekawe inicjatywy i aktywność zwłaszcza osoby, które mają doświadczenie w innych placówkach lub czują potrzebę zaangażowania się w życie szkoły.

 1. Wpłaty

Zachęcamy do wpłat na fundusz Rady Rodziców

Numer konta bankowego do wpłat składek

86 1020 1185 0000 4102 0011 3621

PKO BP S.A. XVIII O/WARSZAWA

Prosimy w tytule podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę 

 1. Kontakt do Rady Rodziców  

Zachęcamy Państwa do przesyłania na adres e-mail Rady Rodziców:  rrlozlota@op.pl wszelkich pomysłów i  inicjatyw wspierających rozwój uczniów