DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.alternatywna.lokuronia.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • multimedia
 • treści z serwisów zewnętrznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Jakubowska
 • E-mail: lo119@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 620 11 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Warszawie
 • Adres: Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 • E-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl
 • Telefon: 22 551 24 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia umieszczony jest w wykazie zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy ( ID: WOL 20777 ) oraz w wykazie ulic najbardziej wartościowych w strefie IA u zbiegu Al. Jana Pawła II i ul. Złotej w Warszawie. Pasy ruchu drogowego i ciągi dla ruchu pieszego znajdują się od ulic Al. Jana Pawła II, Twardej, Towarowej, Żelaznej, Siennej, Al. Jerozolimskich,  Dworca Centralnego. Umożliwiają bezpośredni dojazd do ul. Złotej gdzie znajduje się główne wejście do placówki.

W ramach zadania modernizacji budynku i dziedzińca szkolnego wykonano prace w celu zapewnienia dostępności drogi dojazdowej dla straży pożarnej i innych służb miejskich. Teren placówki zabezpieczono ogrodzeniem palisadowym spiczastym wykonanym ze stali, w której zainstalowana jest furtka i brama wjazdowa oznakowana tablicą informacyjną. Dziedziniec szkolny wyłożony jest kostką kamienną, w której znajdują się studzienki i korytka na odpływ wody opadowej zabezpieczone deklami i kratkami metalowymi. Kostka nie została uzupełniona w system ścieżek dotykowych. Na dziedzińcu szkolnym wzdłuż ogrodzenia  znajduje się wąski  pas zieleni.

Do budynku głównego szkoły należą również dwa skrzydła budynków B i C, w których znajdują się pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne oraz studio filmowe z osobnymi wejściami. Pomieszczenia nie zostały przystosowane dla osób z ograniczoną mobilnością. Na głównym budynku szkolnym zainstalowane są kamery wizyjne, które umożliwiają  bezpieczeństwo  uczniom i osobom przebywającym na terenie dziedzińca szkolnego. Podczas zadania modernizacji budynków i dziedzińca szkolnego nie zostały uwzględnione wymogi dla osób z ograniczoną mobilnością.  Do wszystkich dostępnych wejść w budynkach szkolnych brak jest zainstalowanych podjazdów takich jak: szyny najazdowe, rampy pochylnie, platformy schodowe, poręcze lub balustrady umożliwiające wejście – zejście po stopniach schodowych przy wejściu głównym i wejściach  do budynków bocznych. Na dziedzińcu szkolnym brak jest zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące i niewidome. W latach ubiegłych budynek szkolny przeznaczony był na różne formy szkolnictwa zawodowego, dlatego w placówce znajduje się dodatkowe wyjście (na dziedziniec XII LO) oraz wyjście (drzwi p/poż)  na Al. Jana Pawła II, które obecnie pełnią funkcję wyjść ewakuacyjnych. Wyjścia „ ewakuacyjne” nie zostały przystosowane dla osób z ograniczoną mobilnością.

Dostępność architektoniczna wewnętrzna budynku głównego A:

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • w budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • w szkole w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.
 • osobom poruszającym się na wózku szkoła zapewnia pomoc pracowników obsługi celem pokonania barier architektonicznych
 • przy wejściu głównym do szkoły pierwszymi osobami do udzielania informacji i kierowania petentów do osób zainteresowanych są zatrudnieni pracownicy obsługi
 • w budynku zainstalowany jest monitoring wizyjny do celów bezpieczeństwa uczniów, pracowników i osób przebywających na terenie szkoły
 • budynek główny szkoły składa się z sześciu kondygnacji
 • do budynku głównego prowadzi wejście na  jedną klatkę schodowa, przez którą można dostać się na pięć  kondygnacji naziemnych i jedną kondygnację podziemną
 • nawierzchnie korytarzy na pięciu kondygnacjach wyłożone są wykładziną PCV  typu ACCORD
 • na szóstej kondygnacji nawierzchnia korytarza wyłożona  jest parkietem drewnianym
 • na klatce schodowej kondygnacji szóstej  znajduje się system oddymiania grawitacyjnego
 • oparty na centrali oddymiającej w skład której wchodzi czujka dymu, siłownik klapy oddymiającej
 • ciągi  komunikacyjne wyposażone są w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, odblaskowe
 • znaki  samoprzylepne, drzwi przeciwpożarowe, gaśnice, hydranty, i przyciski do ręcznego uruchomienia oddymiania
 • na kondygnacji pierwszej podziemnej (piwnica) znajdują się szatnie dla uczniów klas  I  i  II, siłownia z szatnią, toaleta, pomieszczenie pompy p/poż.
 • na kondygnacji drugiej (wysoki parter) znajdują się: sale lekcyjne, pracownia informatyczna, czytelnia-biblioteka, szatnie uczniowskie, toaleta, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet medyczny, pokój administracyjny, portiernia
 • na kondygnacji trzeciej (I piętro) znajdują się: gabinet Dyrektora szkoły, sekretariat, sale lekcyjne, toaleta męska, pomieszczenia gospodarcze
 • na kondygnacji czwartej  (drugie piętro) znajdują się: gabinet zastępcy dyrektora, pokój nauczycielski, sale lekcyjne, pracownia językowa, bufet, toaleta  damska
 • na kondygnacji piątej (trzecie piętro) znajdują się: pracownia chemiczna, sale, lekcyjne, radiowęzeł uczniowski, toaleta damska
 • na kondygnacji szóstej  (IV piętro) znajdują się: sale lekcyjne, aula, pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Na każdej kondygnacji w miejscu widocznym umieszczony jest plan ewakuacyjny placówki, na kondygnacje naziemne prowadzą ciągi schodów drewnianych bez ścieżek dotykowych z balustradami metalowymi zabezpieczonymi  w poręcze drewniane z klipsami, na których brak jest zainstalowanych  szyn najazdowych, ramp platform schodowych na wszystkich kondygnacjach i w salach lekcyjnych zainstalowane są głośniki radiowęzłowe bez systemu naprowadzającego dźwiękowo osób słabowidzących  i niewidomych z uwagi na wąskie ciągi  komunikacyjne i jedną klatkę schodową nie ma możliwości zainstalowania dźwigów osobowych. W szkole znajdują się toalety, które nie są przystosowane dla osób z ograniczoną mobilnością.

Dostępność architektoniczna wewnętrzna budynku B:

 • budynek B składa się z trzech  kondygnacji
 • do budynku prowadzi wejście z dziedzińca szkolnego na  jedną klatkę schodową, przez którą można dostać się na dwie kondygnacje naziemne
 • na kondygnację naziemną prowadzą schody wykonane z lastryko bez ścieżek dotykowych z balustradami metalowymi zabezpieczonymi  w poręcze drewniane bez klipsów, na których brak jest zainstalowanych  szyn najazdowych, ramp pochylnych, platform schodowych
 • cały ciąg komunikacyjny na klatce schodowej wykonany jest z lastryko
 • budynek B nie jest wyposażony w system oddymiania grawitacyjnego i hydrant p/poż.
 • na klatce schodowej zainstalowane jest  awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, znaki odblaskowe, gaśnica
 • brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osób słabowidzących  i niewidomych
 • na kondygnacji pierwszej (wysoki parter) znajduje się sala lekcyjna z pomieszczeniem toalety. Sala połączona  jest korytarzykiem z głównym budynkiem szkoły.
 • na kondygnacji drugiej (I piętro) znajduje się sala lekcyjna z pomieszczeniem toalety.
 • do kondygnacji  podziemnej  w budynku B wchodzimy wejściem bocznym z dziedzińca szkolnego,
 • część podziemna przeznaczona jest na salę lekcyjną

Dostępność architektoniczna wewnętrzna budynku C:

 • budynek C jest jednokondygnacyjnym pomieszczeniem, do którego wchodzimy bezpośrednio z dziedzińca szkolnego
 • w pomieszczeniu zainstalowane jest  awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, znaki odblaskowe, gaśnica
 • pomieszczenie w budynku przeznaczone jest na prowadzenie zajęć filmowych interdyscyplinarnych,
 • budynek nie jest wyposażony w system oddymiania grawitacyjnego i hydrant p/poż.
 • brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osób słabowidzących  i niewidomych

Z UWAGI  NA ROK BUDOWY BUDYNKU – SZKOŁA NIE JEST PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB Z OGRANICZONĄ MOBILNOŚCIĄ.

Sposoby dojazdu do placówki szkolnej ciągiem komunikacji miejskiej

Usytuowanie CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia na granicy dzielnicy Wola z dzielnicą Śródmieście wpływa na bardzo dobry dojazd komunikacją miejską, liniami metra  M1, M2 oraz komunikacją podmiejską. Komunikacją miejską można dojechać do  niżej podanych przystanków tramwajowych i autobusowych oraz linią metra. Wyjście ze wszystkich niżej podanych linii tramwajowych, autobusowych oraz linii metra  możliwe jest przejściem naziemnym, przejściem podziemnym, schodami ruchomymi, windami. 

Wykaz najbliższych  przystanków  tramwajowych:

Metro Rondo ONZ 03

Linia  nr 10   >  Wyścigi

Linia nr  17   >  PKP Służewiec

Linia nr  33   >  Kielecka

odległość do budynku szkoły ok. 180 m

Metro Rondo ONZ 04

Linia nr  17  >  Tarchomin Kościelny (wariant skrócony do Metro Marymont)

Linia nr  33  >  Metro Młociny

odległość do budynku szkoły ok. 350 m

Dworzec Centralny  07

Linia nr    7  >   Kawęczyńska – Bazylika

Linia nr    9  >   Gocławek

Linia nr   22 >  Wiatraczna

Linia nr   24 >   Gocławek

Linia nr   25 >   Annopol

odległość do budynku szkoły ok. 500 m 

Metro Rondo ONZ 08

Linia nr 10  >  Metro Młociny

odległość do budynku szkoły ok. 330 m

Dworzec Centralny 08

Linia  nr    7  >  P+R Aleja Krakowska

Linia nr     9  >  P+R Aleja Krakowska

Linia nr   22  >  Piaski

Linia nr   24  >  Nowe Bemowo

Linia nr   25  >  Banacha

odległość do budynku szkoły ok. 450 m  

Dworzec Centralny 09

Linia nr  10  >  Wyścigi

Linia nr  17  >  PKP Służewiec

Linia nr  33  >  Kielecka

Linia nr  41  >  PKP Służewiec

odległość do budynku szkoły ok. 350 m

Dworzec Centralny 10

Linia nr 10  >  Metro Młociny

Linia nr 17  >  Tarchomin Kościelny

Linia nr 33  >  Metro Młociny

Linia nr 41  >  Żerań Wschodni

odległość do budynku szkoły ok. 350 m

Wykaz najbliższych  przystanków  autobusowych:

Metro Rondo ONZ 01

Linia nr 109  >  Towar

Linia nr 160  >  Dworzec Centralny

Linia nr 174  >  Bokserska

Linie nr N12, N13, N14, N21, N44, N46, N62, N63, N64, N71, N95  na żądanie    >

Dworzec Centralny

odległość do budynku szkoły ok. 190 m 

Metro Rondo ONZ 02

Linia nr  160  >  Grodzisk

Linia nr  N12 na żądanie   >  Metro Trocka

Linia nr  N46 na żądanie   >  Metro Młociny

Linia nr  N62 na żądanie) >  Osiedle Niepodległości (Wołomin)

odległość  do budynku szkoły ok.550 m

Metro Rondo ONZ 05

Linia nr   178   >   Konwiktorska

Linia nr   N45 na żądanie > Dworzec Centralny

odległość do budynku szkoły ok. 450 m

Metro Rondo ONZ 06

Linia nr  109   > Osiedle Górczewska

Linia nr  178   > PKP Ursus (wariant skrócony do Skorosze)

Linia nr  N45 na żądanie > Karolin

Linia nr  N95 na żądanie  > Osiedle Górczewska

odległość do budynku szkoły ok. 450 m

Wykaz przystanków autobusowych  przy Dworcu Centralnym 

Dworzec Centralny 01

Linia nr 109   >  Towar

Linia nr 127   >  Mariensztat

Linia nr 128   >  Plac Piłsudskiego

Linia nr 158   >  Witolin

Linia nr 175   >  Plac Piłsudskiego

Linia nr 517   >  Centrum

Linia nr 521   >  Falenica

odległość do budynku szkoły ok. 500 m

Dworzec Centralny 02

Linia nr 127  > Nowe Włochy

Linia nr 128  > Szczęśliwice

Linia nr 131  > Dworzec Centralny

Linia nr 158  > Centrum Handlowe Reduta

Linia nr 175  > Lotnisko Chopina (Airport)

Linia nr 501  > Dworzec Centralny

Linia nr 504  > Osiedle Kabaty

Linia nr 517  > Ursus – Niedźwiadek

Linia nr 519  > Dworzec Centralny

Linia nr 521  > Szczęśliwice

Linia nr 522  > Dworzec Centralny

Linia nr 525  > Dworzec Centralny

Linia nr N32  > Lotnisko Chopina (Airport)

Linia nr N35  > PKP Ursus – Niedźwiadek

Linia nr N38  > P+R Aleja Krakowska

Linia nr N43  > Chomiczówka

Linia nr N85  > Pruszków (Osiedle Staszica / Pętla)

Linia nr N88  > Janki (Plac Szwedzki)

odległość do budynku szkoły: ok. 500 m

Dworzec Centralny 03

Linia nr 109  > Torwar

Linia nr 174  > Bokserska

odległość do budynku szkoły: ok. 450 m

Dworzec Centralny 04

Linia nr 174  > Rondo ONZ

Linia nr N45  > Karolin

Linia nr N95  > Osiedle Górczewska

odległość do budynku szkoły: ok. 550 m

Dworzec Centralny 05

Linia nr 174  > Bokserska

Linia nr 200  > Konstancie – Jeziorna /Pańska/

Linia nr N34 (na żądanie)  > Osiedle Kabaty

Linia nr N36 (na żądanie)  > Bokserska

Linia nr N86 (na żądanie)  > Osiedle Kabaty

odległość do budynku szkoły: ok. 550 m

Dworzec Centralny 11

Linia nr 117   > Gocław

Linia nr 507   > Gocław

Linia nr N31  > Sadyba

Linia nr N33  > Zajezdnia Woronicza

Linia nr N81  > Sarmacka

Linia nr N83  > Piaseczno (Gerbera)

odległość do budynku szkoły: ok. 750 m

Dworzec Centralny 12

Linia nr 109  > Osiedle Górczewska

Linia nr 160  > Grodzisk

Linia nr 517  > Centrum

odległość do budynku szkoły: ok. 750 m

Dworzec Centralny 14

Linia nr 117  >  Gocław

Linia nr N32  > Centrum

Linia nr N35  > Centrum

Linia nr N38  > Centrum

Linia nr N85  > Centrum

Linia nr N88  > Centrum

odległość do budynku szkoły: ok. 750 m

Dworzec Centralny 16

Linia nr 507  > Gocław

odległość do budynku szkoły: ok. 750 m

Dworzec Centralny 21

Linia nr N11  > Osiedle Derby

Linia nr N12  > Metro Trocka

Linia nr N14  > Olesin

Linia nr N16  > PKP Zacisze – Wilno

Linia nr N61  > Marki (Czarna Struga)

Linia nr N62  > Wołomin (Osiedle Niepodległości)

Linia nr N64  > Choszczówka

Linia nr N66  > Ząbki (Sosnkowskiego)

odległość do budynku szkoły: ok. 680 m

Dworzec Centralny 23

Linia nr 160   > Grodzisk

Linia nr N13  > Nowodwory

Linia nr N41  > Młociny – UKSW

Linia nr N44  > Zajezdnia Żoliborz (wariant skrócony do Metro Młociny)

Linia nr N46  > Metro Młociny

Linia nr N63  > Chotomów

Linia nr N91  > Cmentarz Północny Brama Zachodnia

odległość do budynku szkoły: ok. 680 m

Dworzec Centralny 25

Linia nr 131   > Sadyba (wariant wydłużony do Wilanów)

Linia nr N21  > Stara Miłosna (Ułańska)

Linia nr N22  > Aleksandrów

Linia nr N24  > Rembertów – Akademia

Linia nr N25  > Międzylesie

Linia nr N71  > Wola Grzybowska

Linia nr N72  > Falenica (warianty wydłużone do Otwock (Orla) lub Karczew (Stare Miasto))

odległość do budynku szkoły: ok. 680 m

Dworzec Centralny 26

Linia nr 525  > Międzylesie

odległość do budynku szkoły: ok. 680 m

Dworzec Centralny 27

Linia nr 501   > Stegny

Linia nr 519   > Powsin Park Kultury (wariant skrócony do Wilanów)

Linia nr 522   > Branickiego

Linia nr N34  > Osiedle Kabaty

Linia nr N36  > Bokserska

Linia nr N37  > Osiedle Kabaty

Linia nr N86  > Osiedle Kabaty

odległość do budynku szkoły: ok. 680 m 

Dworzec Centralny 29

Linia nr 504  > Osiedle Kabaty

Linia nr N43 > Chomiczówka

Linia nr N45 > Karolin

Linia nr N95 > Osiedle Górczewska

odległość do budynku szkoły: ok. 680 m

Dworzec Centralny 30

Linia nr 200 > Konstancin – Jeziorna /Pańska/

odległość do budynku szkoły: ok. 680 m

Sienna 01

Linia nr 157 > Szczęśliwice

odległość do budynku szkoły: ok. 450 m

Sienna 02

Linia nr 157  > Gwiaździsta

odległość do budynku szkoły: ok. 450 m

Stacja metra linii M2 “RONDO ONZ”

odległość do budynku szkoły około 250 m

Wykaz dojazdów z dworców kolejowych:

Dworzec kolejowy   > Warszawa Centralna w odległości do budynku szkoły około ok. 550 m

Dworzec kolejowy   > Warszawa Śródmieście odległości do budynku szkoły około ok. 800 m

Dworzec kolejowy > Warszawa Ochota odległości do budynku szkoły około ok. 1000 m

Z wymienionych dworców kolejowych odjeżdżają pociągi podmiejskie Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich i Przewozów Regionalnych oraz dalekobieżne PKP Intercity we wszystkich możliwych kierunkach do najbliższych stacji i przystanków zlokalizowanych na terenie miasta stołecznego Warszawy, okolicznych miejscowości i miast podwarszawskich oraz innych większych miast w Polsce. Z dworców Warszawskiej Kolei Dojazdowej Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Ochota WKD odjeżdżają pociągi w kierunku Komorowa, Podkowy Leśnej, Milanówka i Grodziska Mazowieckiego.

Informujemy, że wszystkie odległości zostały podane zgodnie ze wskazaniami odczytanymi z lokalizatora Google Maps dla osób pieszych.

Z uwagi na częste zmiany  dotyczące transportu publicznego  zaleca się regularnie sprawdzać aktualne informacje na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego pod adresem internetowym: https://www.wtp.waw.pl/

Informacje dodatkowe

Ułatwienia dla użytkowników niepełnosprawnych

1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po stronie za pomocą skrótów klawiaturowych:

TAB – idź do przodu

SHIFT+TAB – idź do tyłu

CTRL+ powiększenie strony

CTRL – pomniejszenie strony

ENTER – wybierz

Spacja – oznacz/rozwiń

Page down –  w dół

Page up – w górę

Strzałki – góra, dół

2. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie.

3. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących.

4. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności oraz by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy tak, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

5. Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez program czytający dla osób niewidomych NVDA.

6. Wszystkie podstrony wyświetlają się prawidłowo niezależnie od zastosowanego przez użytkownika oprogramowania i sprzętu. Każdą podstronę można przeglądać oraz drukować jej zawartość na różnych urządzeniach elektronicznych

7. Całość serwisu zbudowana jest z wykorzystaniem oprogramowania WordPress na bazie danych MySQL, językach PHP, HTML i CSS.

8. Funkcjonowanie strony zostało przetestowane na komputerach z popularnymi przeglądarkami Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox.

Inne informacje i oświadczenia

Procedura skargowa i wnioskowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link:

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH