WIELOKULTUROWOŚĆ

Obraz33
Uczniowie przy Pomniku Ewakuacji Bojowników Getta
Obraz32
getto
previous arrow
next arrow

Nasi uczniowie poprzez realizację rozmaitych projektów i udział w akcjach propagujących tolerancję i wielokulturowość we współczesnym świecie pokazują swą otwartość wobec zjawiska różnorodności, która nie powinna dzielić ludzi, lecz wzbudzać potrzebę poznania. 

Kierując się tą ideą, którą głosił Patron Jacek Kuroń, starają się tworzyć świat przyjazny i wolny od uprzedzeń. Tym bardziej jest to ważne, że w naszej szkole uczy się wielu cudzoziemców, przedstawicieli różnych wyznań, którzy w Polsce są przelotnym ptakiem, ale jest również spora grupa, których rodziny osiadły w naszym kraju na stałe i rozpoczęły proces asymilacji. 

Ponadto Polska od kilkuset lat była krajem wieloetnicznym, tworzyła mozaikę kultur, dlatego powstał program „W stronę wielokulturowego państwa polskiego…”, którego autorkami i realizatorkami były Barbara Gryziecka (język polski) i Aneta Wożniak (historia, geografia).  Młodzież uczestniczyła w cyklu warsztatów, wycieczkach śladami mniejszości narodowych: karaimskiej, ukraińskiej, niemieckiej, żydowskiej. Poznała miejsca i symbolikę ważną dla każdego narodu – zwiedziła miejsca kultu – świątynie: cerkiew (Ukraińcy), kenesę (Karaimi), zbór (niemieccy protestanci), synagogę (Żydzi) oraz wybrane elementy kultury na przykład: obrzędowość chrztu, obyczaj zaślubin i wesela, relacje w rodzinie – obyczaje domowe.  

„Szkoła Dialogu” ma na celu przybliżenie młodzieży dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, zwłaszcza tych, które tworzyły i tworzą wspólne dzieje i pomagają we wzajemnym zrozumieniu, budzeniu szacunku dla odmienności kulturowych. 

UPAMIĘTNIENIE POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

Uroczystość odsłonięcia pomnika

W dniu 13 maja 2010 roku został odsłonięty Pomnik Ewakuacji Bojowników Getta Warszawskiego przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego i organizatora akcji Symchę Ratajzera-Rotem (pseudonim „Kazik”) Gościa Honorowego. W uroczystości wziął też udział Minister Edukacji Izraela p. Shai Piron, ambasadorowie USA, Kanady, Niemiec, Francji, burmistrz Woli p. Urszula Kierzkowska, jej zastępca p. Grażyna Orzechowska-Mikulska oraz p. Teresa Wesołowska Dyrektor CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia. Byli również obecni reprezentanci Honorowego Komitetu Budowy Pomnika, vice-sekretarz MSZ p. Jerzy Pomianowski w zastępstwie Ministra p. Radosława Sikorskiego – przewodniczącego Komitetu. 

10 maja 1943 roku 19-letni wówczas „Kazik” Symcha Ratajzer-Rotem przez właz kanalizacyjny przy ul. Prostej 51 ewakuował ok. 40 bojowników powstania w Getcie warszawskim, między innymi ostatniego dowódcę powstania w Getcie Marka Edelmana. 

18 kwietnia 2013 roku nasza szkoła przejęła opiekę nad pomnikiem upamiętniającym ewakuację powstańców z Getta. Uroczystość była częścią obchodów 70 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. 

Prowadzony przez Sylwię Skowrońską chór szkolny odśpiewał hymny Polski i Izraela, a także żydowską pieśń powstańczą oraz „Warszawskie Dzieci”. Uzupełnieniem uroczystej oprawy była obecność pocztu sztandarowego naszej szkoły. 

Symcha Ratajzer-Rotem krótko opowiedział o wydarzeniach, których był uczestnikiem  i podziękował za pamięć o tych tragicznych dniach. Następnie głos zabrał Minister Edukacji Izraela, który we wzruszających słowach wyraził wdzięczność za ocalenie życia ludzi, dla których, jak się wydawało podczas Powstania, nie było ratunku. 

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła wagę ówczesnych wydarzeń i podziw dla bohatera uroczystości. W imieniu Samorządu Szkolnego wystąpił jego przewodniczący Krzysztof Warzecha, obiecując, że uczniowie naszej szkoły zrobią wszystko, aby wywiązać się z powierzonego im zadania opieki nad pomnikiem. 

Każdego roku 19 kwietnia, w dniu wybuchu powstania w Getcie Warszawskim reprezentacja społeczności szkolnej przybywa pod pomnik i składa żółte kwiaty.  

 

List Simchy Rotem z podziękowaniem za przejęcie opieki nad Pomnikiem Ewakuacji Bojowników Getta

SZKOŁA DIALOGU

Młodzież uczestnicząca w projekcie Szkoła dialogu

W szkole pamięta się o Holokauście. Oprócz opieki nad pomnikiem i składania kwiatów z tej też okazji w szkole prezentowane są plakaty przybliżające młodzieży historię, tradycje, kulturę Żydów Polskich. Można przypomnieć, że szkoła w czasie wojny graniczyła z Gettem Warszawskim.

Wystawy okolicznościowe upamiętniają nie tylko samo powstanie, ale również społeczność żydowską, która zamieszkiwała w Polsce, jej kulturę, tradycje i zwyczaje. Dotychczas zorganizowano następujące wystawy:

– Powstanie w Getcie Warszawskim

– Pierwsza społeczność żydowska na ziemiach polskich (plakat) 2016 – Polscy literaci pochodzenia żydowskiego (mężczyźni – plakat 1)

2017 – Polscy literaci pochodzenia żydowskiego (kobiety – plakat 2) 2018 – Symbole w judaizmie (plakat)

2019 – Sławni polscy reżyserzy pochodzenia żydowskiego (plakat)

Wystawy trwają aż do 19 maja, symboliczna data wysadzenia Wielkiej Synagogi na Tłomackiem i końca walk w Getcie warszawskim.

Na terenie szkoły odbywały się wielokrotnie dni kultur różnych narodów, zwłaszcza tych, których przedstawiciele byli lub są uczniami naszej szkoły, na przykład Martha Brittman, która przygotowała tydzień kultury żydowskiej.

Dyplom dla naszego liceum za udział w Szkole dialogu