ANGIELSKI W MEDYCYNIE

Klasy o profilu medycznym realizują przedmiot dodatkowy język angielski w medycynie. Celem kursu jest zapoznanie ucznia z podstawowym słownictwem oraz zwrotami komunikacyjnymi występującym w języku angielskim wykorzystywanym w pracy pracowników związanych z szeroko rozumianą branżą medyczną. Skorzystają z niego osoby zainteresowane pracą w zawodach: lekarz, pielęgniarka, farmaceuta, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, dietetyk itp.

Classes with medical profile have an extra subject English in medicine. The aim of this course is to familiarize students with basic vocabulary and phrases used in jobs connected to the broad sense of medicine. It is beneficial to students interested in jobs like: a doctor, a nurse, a pharmacist, a paramedic, physiotherapist, a dietician etc.

Na pierwszym roku nauczania przedmiotu zakres tematyczny kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Oddziały w szpitalu, obsługa szpitala, zawody w medycynie
 • Sprzęt szpitalny, wyposażenie medyczne
 • Części ciała, urazy sportowe
 • Rozmowa z lekarzem, zalecenia lekarskie
 • Choroby i objawy, opis pomocy medycznej.
 • Układy oddechowy, krwionośny, pokarmowy, choroby z nimi związane
 • Dieta – posiłki i składniki odżywcze.
 • Pierwsza pomoc, urazy i nagłe przypadki
 • Skróty w terminologii medycznej, miara i jednostki w medycynie, dawkowanie leków
 • Historia medyczna pacjenta, zalecenia lekarskie,
 • Przestrzeganie higieny i opieka zdrowotna

On the first year of this course the tematic scope includes:

 • Hospital departments, hospital staff, jobs in medicine
 • Hospital equipment and supplies
 • Body parts, injuries
 • Conversation with a doctor, medical recommendations
 • Illnesses and their symptoms, description of medical assistance
 • Respiratory system, circulatory system, digestive system, related illnesses
 • Diet – meals and nutrients
 • First aid, injuries and emergencies
 • Medical abbreviations, measurements and units in medicine, medicine dosage
 • Patient’s medical record, doctor’s recommendation
 • Hygienic practices, healthcare

Przedmiot jest realizowany na bazie autorskiego programu własnego. Uczniowie pracują z praktycznymi dialogami rozwijając kompetencje komunikacyjne, umiejętności słuchania, czytania, tworzenia prac pisemnych oraz mówienia. Program ten został opracowany do pracy z uczniami klasy medycznej planującymi zdawanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Odpowiednio dobrany materiał leksykalno-gramatyczny ma na celu wzbogacanie sprawności językowych ucznia wymaganych na maturze podstawowej i rozszerzonej jak również potrzebnych w dalszej nauce uczniów wybierających profil medyczny jako swoją ścieżkę edukacji.

This subject is realised on the basis of an original programme. Students work with practical dialogues developing communicative competence, listening, reading, writing and speaking skills. The programme was developed to work with medical course students who are going to take the basic as well as extended matura exam. Selected use of English material aims at developing student’s language skills according to basic and extended matura requirements, which are also needed for students choosing medicine as their future post-secondary education.

Program koncentruje się na potrzebach ucznia związanych z egzaminem maturalnym, ale również na kształtowaniu umiejętnościach zdobywania wiedzy potrzebnych w dalszej nauce np. do samodzielnego korzystania z anglojęzycznych źródeł wiedzy.

Te innowacyjne zajęcia języka angielskiego pozwolą uzyskać dodatkowe umiejętności kierunkowe, co umożliwi uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia zgodnego z ich zainteresowaniami i aspiracjami edukacyjnymi. Medyczne rozszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego pozwoli na lepszy start w studiowaniu a następnie podjęciu pracy w kraju oraz poza jego granicami.

The programme does not only focus on matura exam needs, but also forms skills of gaining knowledge needed in further studying eg. of using English-language sources of knowledge.

These innovative English lessons allow to aquire additional directional skills, which will allow students to take the direction of education compatible with their interests and educational aspirations. Medical extension of English knowledge will allow a better start in further studying and taking a job in Poland as well as other countries.

Nauczanie języka medycznego ma na celu przygotowanie uczniów do pracy w środowisku anglojęzycznym. Język angielski jest powszechnie uznawany za język komunikacji międzynarodowej. Jego znajomość jest obecnie niezbędna do sprawnego funkcjonowania zawodowego, a tym samym stanowi jedną z najbardziej pożądanych umiejętności na rynku pracy. Ponadto, umiejętność posługiwania się językiem angielskim to otwarte drzwi do różnorodnych źródeł wiedzy pozwalających na rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Angielski jest językiem publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach medycznych, jak i podstawowym narzędziem porozumiewania się na forum międzynarodowych konferencji medycznych. Potrzeba sprawnej komunikacji w języku angielskim ma także związek z rosnącą mobilnością zawodową pracowników ochrony zdrowia. Znajomość specjalistycznego medycznego języka angielskiego jest warunkiem koniecznym, by w przyszłości swobodnie poszerzać swoją wiedzę, co więcej – by być pracownikiem konkurencyjnym na obecnym rynku zawodowym.

Studying medical English aims at preparing students to effective professional functioning in an English speaking environment. English language is widely recognized as international means of communication. Its knowledge is currently necessary to efficient professional functioning, therefore it is one of the most desired skill on labour market. Furthermore, the ability to speak English opens the door to various knowledge sources allowing for academic development and improvement of professional qualifications. English is the language of scientific publications in prestigeous medical magazines and basic means of communication on the forum of international medical conferences. The need of efficient communication in English is also connected to rising professional mobility of healthcare workers. Being familiar with specialist medical vocabulary is a must to freely broaden one’s knowledge in the future, what is more – to be a competitive worker on today’s job market.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, nasz przedmiot dodatkowy język angielski w medycynie doskonalący kompetencje komunikacyjne oraz pogłębiający znajomości słownictwa specjalistycznego z zakresu nauk medycznych to dla ucznia planującego dalszą edukację medyczną strzał w dziesiątkę!

To sum up, our extra subject English in medicine improving communicative competence and deepening knowledge of medical terminology is for a student planning further education in  medical science a jackpot hit!